آزمایشگاه مریان

جستجو در آزمایشگاه مریان

  • دسته بندی :آزمایشگاه مریان

آزمایش بررسی عملکرد کود رشد مریان به منظور بررسی کیفیت و عملکرد کود رشد مریان، این آزمایش طراحی و اجرا گردید. این آزمایش در بهمن و اسفند ماه سال 13